Zostań Google Local Guide

Bierz aktywny udział w ulepszaniu map Google.

Image for post
Image for post

Google jako firma wraz z usługami jakie oferuje jest dużo bardziej otwarta niż wielu z nas mogło by się wydawać. Nauczeni doświadczeniem usługodawców, z którymi mamy do czynienia na codzień “wiemy”, że przesłana opinia w zasadzie nic nie znaczy i nie zostanie wzięta pod uwagę, o ile w ogóle ktoś się zapozna z tym co napisaliśmy.

W Google jest inaczej?

O tym, czy każda przesłana opinia jest czytana nie potrafię zapewnić, ponieważ bym skłamał, jednak wiem tyle mając do pewnego stopnia wgląd od kuchni i znając ludzi, którzy biorą udział lub współpracują przy tworzeniu produktów, z których na codzień korzystamy, że opinie są bardzo ważne. Dlatego już na początku myślę, że warto wspomnieć, że jeśli zauważyłeś lub zauważyłaś jakiekolwiek problemy z usługą, skorzystaj z formularza feedbacku i napisz o tym.

O co chodzi z Local Guides?

Lokalni Przewodnicy, ponieważ tak w rodzimym języku brzmi określenie tej funkcji czy też działania nie wymaga od nas w zasadzie żadnego wysiłku. Program ten zakłada, że odwiedzając dane miejsce gdzie mamy przy sobie telefon, możemy oznaczyć je na mapie, ocenić w formie gwiazdek od jednej do pięciu, napisać recenzję choć nie jest to konieczne oczywiście lub tez podzielić się fotografią z danego miejsca, które odwiedziliśmy.
Za każde takie działanie otrzymujemy punkt.

No ok, ale co mi dają te punkty?

Przede wszystkim satysfakcję z tego, że pomaga się i bierze udział w budowie większej całości, a w wypadku wykonanych zdjęć, będą one oglądane przez tysiące osób. Sam się przekonałem o tym zupełnie przypadkowo gdy nagle fotografia Uniwersytetu Wrocławskiego, którą wykonałem z Wyspy Słodowej została obejrzana przez ponad 43 tysiące osób. Wniosek, że nasze zdanie się liczy, a nasze fotografie są oglądane :)

Co można skomentować?

Tym co nasuwa się na myśl niemal od razu jest jakaś restauracja, której ofertę możemy ocenić, zrecenzować. Hotele, z których możemy podzielić się wrażeniami z pobytu itd. itd. Oczywiście proces nie ogranicza się jedynie do tego typu przybytków. Równie dobrze możemy ocenić stację benzynową czy dentystę. Każda opinia jest ważna i co ważne.. będzie widoczna dla wszystkich potencjalnych klientów.

Image for post
Image for post

Komentując, recenzując i dodając fotografie, otrzymujemy punkty, które składają się na poziom, który osiągamy. W pewnym sensie można powiedzieć, że są tutaj elementy grywalizacji.

Każdy poziom niesie z sobą pewne profity i tak:

  1. 0+ punktów - pozwala na udział w specjalnych warsztatach i kursach organizowanych online przez Google za pośrednictwem Hangouts.
  2. 5+ punktów - pozwala na nieco wcześniejszy dostęp do pewnych funkcji map oraz dodawanie swoich wydarzeń związanych z tematyką Local Guides w kalendarzu globalnym.
  3. 50+ punktów - aktywny udział w społecznościach oraz możliwość moderowania na poziomie społeczności Lokalnych Przewodników. Możesz otrzymać również zaproszenie na spotkanie organizowane w Twoim lub najbliższym Twojemu mieście.
  4. 200+ punktów - Otrzymasz dodatkowe miejsce na Google Drive oraz możliwość prezentowania się na różnych platformach.
  5. 500+ punktów - możliwość testowania usług przed ich oficjalnym wprowadzeniem oraz udział w zjazdach organizowanych przez Google.
Image for post
Image for post

Super. Gdzie mam kliknąć?

Mając otwarte szczegółowe informacje na temat danego miejsca na mapach zarówno przez www, jak i przez aplikację mobilną, znajdziesz tam link “napisz opinię” gdzie dasz gwiazdki oraz opcjonalnie podzielisz się wrażeniami oraz osobno opcję dodania swojego zdjęcia.

Aby sprawdzić Twój obecny poziom, wystarczy rozwinąć menu i przejść do opcji Twój Wkład. Proste prawda? Do dzieła :)

Dodatkowe informacje znajdziesz na oficjalnej stronie: https://www.google.com/intl/pl/local/guides/

Image for post
Image for post

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store