Website — Timelikes

Timeline Twoich polubień

Image for post
Image for post

Jeśli zastanawiałeś / zastanawiałaś się jakby to było znaleźć się w tunelu czasu, w którym przemykać będą wszystkie polubione przez Ciebie na facebooku strony, teraz już możesz zobaczyć jak to jest.

No dobrze, nikt zapewne nie snuł marzeń tego typu, jednak serwis Timelikes autorstwa Change Digital jest na pewno wart uwagi.

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store