Uruchom na macOS Sierra co chcesz

Aplikacje pobrane spoza App Store mogą sprawiać problem.

Image for post
Image for post

OS X od pewnego czasu w opcjach systemowych zabezpieczał nas przed aplikacjami nieznanego pochodzenia, co można jednak było obejść wchodząc do zakładki “Ochrona i prywatność” i tam po kliknięciu w kłódkę wybraniu opcji “z dowolnego źródła”. Należy dodać, że faktycznie tego typu działanie z naszej strony należy traktować w kategorii — na własną odpowiedzialność.

Image for post
Image for post

Minęło nieco czasu i OS X (pod tą nazwą) przestał istnieć. CEO (Chief Executive Officer) Apple, którym obecnie jest Tim Cook, 7 września 2016 roku na keynote, ogłosił porzucenie tej nazwy na rzecz macOS.. w wersji Sierra.

W czym problem?

Sierra pozbawiona została wspomnianej wyżej opcji, której próżno szukać w opcjach systemowych. Okazuje się, że jak to w OS X (wybaczcie, ale będę stosować zamiennie stare nazewnictwo), można to obejść odpowiednią komendą w terminalu, która brzmi:

sudo spctl --master-disable

Po jej wykonaniu, ustawienia systemowe zyskują ponownie coś co znane było od dawna, czyli:

Image for post
Image for post

Teraz wracamy do przeszłości i możemy uruchamiać aplikacje, które niekoniecznie pochodzą z App Store. Dlaczego? W to już nie wnikam w tym wpisie. Może taki był wybór autora aplikacji, a może powód jest zgoła inny.

Image for post
Image for post

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store