Uruchom na macOS Sierra co chcesz

Aplikacje pobrane spoza App Store mogą sprawiać problem.

Image for post

OS X od pewnego czasu w opcjach systemowych zabezpieczał nas przed aplikacjami nieznanego pochodzenia, co można jednak było obejść wchodząc do zakładki “Ochrona i prywatność” i tam po kliknięciu w kłódkę wybraniu opcji “z dowolnego źródła”. Należy dodać, że faktycznie tego typu działanie z naszej strony należy traktować w kategorii — na własną odpowiedzialność.

Image for post
Screen — Rafał Jędrzejek — https://twitter.com/Snik3rs_

Minęło nieco czasu i OS X (pod tą nazwą) przestał istnieć. CEO (Chief Executive Officer) Apple, którym obecnie jest Tim Cook, 7 września 2016 roku na keynote, ogłosił porzucenie tej nazwy na rzecz macOS.. w wersji Sierra.

W czym problem?

Sierra pozbawiona została wspomnianej wyżej opcji, której próżno szukać w opcjach systemowych. Okazuje się, że jak to w OS X (wybaczcie, ale będę stosować zamiennie stare nazewnictwo), można to obejść odpowiednią komendą w terminalu, która brzmi:

sudo spctl --master-disable

Po jej wykonaniu, ustawienia systemowe zyskują ponownie coś co znane było od dawna, czyli:

Image for post
Screen — Rafał Jędrzejek — https://twitter.com/Snik3rs_

Teraz wracamy do przeszłości i możemy uruchamiać aplikacje, które niekoniecznie pochodzą z App Store. Dlaczego? W to już nie wnikam w tym wpisie. Może taki był wybór autora aplikacji, a może powód jest zgoła inny.


Image for post

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store