Rozmiar folderów na Google Drive

Czy wiesz ile jaki folder zajmuje miejsca?

Image for post
Image for post

Niekoniecznie wiesz. Więcej niż pewnym jest, że takiej wiedzy nie posiadasz, ponieważ o ile Google Drive jest świetną usługą, z której korzystam niemal na codzień posiadając jak na razie 1TB konto, niemal w całości zajęte.

Mimo to wielką wadą dysku Google jest fakt, że nie można sprawdzić ile zajmuje dany folder. Są co prawda wylistowane rozmiary poszczególnych plików, jednak bez opcji sortowania, co wydawać by się mogło podstawową funkcjonalnością.

O folderach możemy zapomnieć…

Do teraz

Jak dotąd, narzędzie to podsumowało folder, który ma na pewno grubo ponad 500GB (to wiem na pewno), na niecałe 14GB.

Mimo to, zdaję sobie sprawę, że nie jestem typowym użytkownikiem, więc podsuwam gdrivefoldersize, abyście mogli obadać, nawet orientacyjnie, co i ile zajmuje na Waszym Google Dysku :)

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store