Odsłoń to w SVG

Siatka korzystająca z biblioteki anime.js oraz ścieżek SVG

Image for post
Image for post

Tak, zdaję sobie sprawę, że ta wiewiórka w dość nieprzyzwoity sposób pozuje do zdjęcia, co może stać się powodem protestów, marszów na ulicach itp. akcji, jednak nie o tym chciałem.

Powodem wpisu jest eksperyment opublikowany przez Mary Lou na Codropsie, który jednych zachwyci, inni wzruszą ramionami zapytają.. ale o co chodzi?

Chodzi o rozwiązanie z przejściem między danymi przedstawionymi na siatce (grid), gdzie z pomocą biblioteki anime.js, Mary wykorzystała do przejść między elementami ścieżki SVG (przyp. Scalable Vector Graphics).

Image for post
Image for post

Inspirujące jest to, że pojawia się coraz więcej metod oraz gotowych bibliotek, które można użyć podczas budowania swoich serwisów www w tak wielu smakach, że można się powoli zacząć w tym gubić, a Mary jest osobą, która posiada i wiedzę i doświadczenie, tak więc rozwiązania przez nią podsuwane potrafią zainspirować w najlepszej możliwej formie.

Po co się rozpisywać? Kliknij TUTAJ, sprawdź demo, które przygotowała i żałuj, że sam nie opublikowałeś lub nie opublikowałaś tego wcześniej :)

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store