Nowy rok — 2017 edition

..czego życzę Wam i sobie

Image for post
Image for post

Podsumowaniem

Dziwnie jest zaczynać od podsumowań, ale gdy zostało kilka godzin starego roku, co swoją drogą jest oczywiście jedynie symboliczną i wirtualną granicą, warto jest napisać.. coś.

Image for post
Image for post

Nowy rozdział

Ostatniego dnia tego roku mijają trzy miesiące odkąd jestem w OVH i cóż. Jest to dla mnie kolejny krok do przodu. Ktoś może się śmiać oczywiście, że to nie są ambicje, bo on czy ona by mierzył gdzie indziej i wyżej, ale ja się cieszę. Naprawdę.

Podsumowanie podsumowania

Z wymienionych wyżej firm, gdzie było mi dane być, lub gdzie jestem obecnie (bez wyszczególnień) chcę życzyć w nowym roku zmian, na lepsze i aby spróbować tego co mi się udało, czyli pójścia w nowym kierunku. Jeśli czujesz, że powinieneś lub powinnaś coś zmienić, zrób to, spróbuj. Może być trudno, można się bać. Wiem, bo ja boję się cały czas tego co będzie jutro, ale cieszę się jednocześnie tym co jest dziś i teraz. Zgodnie z powiedzeniem..

Carpe diem quam minimum credula postero

.. czyli ciesz się tym co dziś jak najmniej ufając temu co przynieść może jutro. Od siebie dodać mogę tylko.. aby doceniać to co dobrego przyniósł dzień wczorajszy i pamiętać o tym. O lepszych i gorszych chwilach. Te lepsze, to ludzie tak więc..

Życzę Wam innego nowego roku. Nie lepszego nie gorszego, nie szczęśliwego. Nie mam wpływu na to co przyniesie. Przede wszystkim Wy macie wpływ na to co będzie.

Jeśli o mnie chodzi.. poprzedni rok sprawił, że spełniło się jedno z marzeń. Jedno z trzech. Wcześniejsze również zostało spełnione. Pozostał krok trzeci. O życzenie spełnienia trzeciego kroku proszę. Może nie teraz, może nie już, ale kiedyś.

Dziękuję każdej i każdemu z Was, że pojawiliście się w moim życiu zawodowym i prywatnym. Choć prywatnego nie chcę tutaj mieszać.

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store