Medium is dying?

is it just me or..

Image for post
Image for post

Some time ago, the Medium was a platform for innovation. The ease of publication and the unified layout were unprecedented at the time.

Some time passed and the Medium announced the monetization of articles for partners. I only suspect that they could have been US people for legal reasons, but apart from this fact, one could feel that the platform was developing.

Unfortunately, not for long. There were savings and budget cuts. A branch in my country has ceased to exist or has simply stopped responding to applications, because why should we react if we lose our jobs in a moment anyway?

Today, in contrast to what happened about a year ago, when you go to the main page of Medium in your browser or open a mobile application, I am no longer flooded with a multitude of interesting articles. Without of course criticizing anyone who publishes on this platform right now, I have an irresistible feeling that the end is coming.

The articles are still interesting, but there aren’t so many of them anymore. There is no diversity. Instead, there is stagnation. The system offers me articles from a week ago, two weeks ago, a few months ago. I find myself thinking when I read the headline… it happened again? Just to realize that this is not something new, but simply an old publication, which only now the Medium algorithm decided to suggest to me.

Is there any point in staying here? In my opinion — no. That’s why I’m actively considering other options of blogging. A blog maintained by me will probably have less traffic because I won’t be able to recreate this one advantage of Medium. Everything else, along with creating my own platform that makes writing fun is not a problem. Thank you Ghost CMS and thank you Wordpress Gutenberg.

Polish version

Jakiś czas temu, Medium było platformą na fali innowacyjności. Łatwość publikacji oraz zunifikowany layout były czymś wówczas niespotykanym.

Minął jakiś czas i Medium ogłosiło monetyzację artykułów dla osób będących partnerami. Podejrzewam tylko, że mogły nimi zostać osoby z US z powodów prawnych, ale pomijając ten fakt, można było odczuć, że platforma się rozwija.

Niestety nie na długo. Pojawiły się oszczędności i cięcia w budżecie. Oddział w moim kraju przestał istnieć lub po prostu przestał reagować na zgłoszenia, no bo po co reagować skoro za chwilę i tak stracimy pracę.

Dziś w przeciwieństwie do tego co było mniej więcej rok temu, wchodząc na główną stronę Medium w przeglądarce, czy otwierając aplikację mobilną, nie jestem już zalewany mnogością ciekawych artykułów. Nie krytykując oczywiście nikogo kto publikuje na tej platformie, mam nieodparte poczucie, że zbliża się koniec.

Artykuły są nadal ciekawe, ale nie ma ich już tak wiele. Nie ma różnorodności. Zamiast tego jest stagnacja. System proponuje mi artykuły sprzed tygodnia, dwóch, sprzed kilku miesięcy. Łapię się na tym, ze czytając nagłówek myślę.. znowu? Tylko po to, aby uświadomić sobie, że to nie jest żadna nowość, a po prostu stara publikacja, którą dopiero teraz algorytm Medium postanowił mi podsunąć.

Czy jest sens aby tutaj zostać? Moim zdaniem nie. Dlatego aktywnie rozważam inne opcje prowadzenia bloga. Blog utrzymywany przeze miał będzie pewnie miał mniejszy ruch, ponieważ tej jednej zalety Medium nie odtworzę. Cała reszta, wraz ze stworzeniem samodzielnie platformy sprawiającej przyjemność z pisania to nie problem. Dzięki autorom Ghost CMS i Wordpress Gutenberg.

Hiki Bloguje

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store