Live shot dla każdego

Aplikacja Camera MX pozwoli na “żywe” zdjęcia na niemal każdym Androidzie.

Od pewnego już czasu w sklepie Play Store dostępna jest darmowa aplikacja Camera MX, która nie tylko z powodzeniem potrafi zastąpić domyślną aplikację aparatu fotograficznego, ale dodaje sporo nowych funkcjonalności.

Wśród nich znajdziemy oczywiście wszechobecne dziś filtry, dodawanie ramek czy nakładek, ale również nieco bardziej zaawansowane opcje edycji, które pozwolą nam poprawić kontrast, ostrość, określić balans bieli czy wyrównać fotografię.

Oczywiście dysponujemy również jak w każdej aplikacji tego typu możliwością nagrywania i co jest dodatkowym atutem, edytowania materiałów wideo.

Live shot

Opcją, która wyróżnia Camera MX jest jednak Live Shot, a więc znana użytkownikom telefonów z jabłuszkiem opcja, która podczas wykonywania zdjęcia uchwytuje dodatkowo kilka chwil w formie nagrania, co finalnie daje nam żywe zdjęcia.

Podczas przeglądania albumu, możemy tradycyjnie obejrzeć zatrzymaną w klatce chwilę, jednak wystarczy przytrzymać palcem na zdjęciu, aby ożyło, a my wrócimy do chwili, w którym zostało wykonane w innym wymiarze.

Nie ma niczego za darmo i ta forma wymaga nieco więcej “mocy” ze strony urządzenia, tak więc o ile nie posiadamy naprawdę silnego sprzętowo telefonu, wykonywanie, a przede wszystkim zapisywanie takich zdjęć trwa dłużej. Czy warto, to jest już zależne od Ciebie :)


Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store