iPhone X — ile kosztuje produkcja?

Rozbicie na części składowe astronomicznej ceny urządzenia

Image for post
Image for post

Kilka dni temu Apple na swoim Keynote (kliknij aby obejrzeć) przedstawiło aktualności oraz nowości związane ze swoimi produktami. Z uwagi na to, że pierwszy iPhone pojawił się równo 10 lat temu i był przełomem, który zapoczątkował erę smartfonów, jako pierwszy w ten sposób wykorzystując ekran dotykowy, można było spodziewać się czegoś wyjątkowego.

Co omawiano?

Pojawiły się informacje dotyczące systemu iOS w wersji 11, nowy iWatch i smaczki dotyczące AppleTV, które w większości wypadków nie dotyczą naszego kraju. Wreszcie przedstawiono nową wersję iPhone. Ósmą.

Szkło z obu stron, poprawki i nowy procesor, który jak zwykle w wypadku Apple ma prezentować znaczny skok wydajności. Mimo wszystko jednak po prezentacji tego modelu pozostał niedosyt. Różni się oczywiście od wersji 7, jednak czy aż tak bardzo, aby rezygnować z obecnego urządzenia i udać się do kolejki?

Moim zdaniem nie.

Image for post
Image for post

One more thing…

Wreszcie na samym końcu trwającej niemal dwie godziny prezentacji padły słowa, którymi Steve Jobs zaskakiwał. Mamy coś jeszcze…

Tymi słowami rozpoczęła się prezentacja jubileuszowego dziecka Apple czyli iPhone X. Co ciekawe, odniosłem wrażenie, że poza otoczką, poza kilkoma funkcjami jak rozpoznawanie twarzy i bezramkowy ekran, urządzenie w zasadzie niewiele się różni od wersji 8 przedstawionej kilkanaście minut wcześniej. Może to tylko moje wrażenie i może narażę się tymi słowami, bo choć oczywiście chciałbym mieć w kieszeni X’a, to czy mimo wszystko warto wydawać worek pieniędzy na to urządzenie?

Tutaj jednocześnie dochodzimy do sedna tego wpisu, ponieważ cena wersji 256GB to 1.149$. Pada więc pytanie ile Apple płaci za części i ile tym samym faktycznie zarabia na sprzedaży jednego takiego urządzenia.

iPhone X — części pierwsze

Ekran OLEd to 80$, procesor A11 26$, pamięć wewnętrzna 256GB 45$, RAM 24$, moduł wi-fi 18$, czujniki 3D 25$, płyta główna 15$ i tak sumując oczywiście nie tylko te, a wszystkie elementy otrzymujemy sumę ok. 412,75$ czyli niemal jedną trzecią finalnej ceny urządzenia. Czy to dużo, czy mało, ocenę pozostawiam Wam. Moim zdaniem koszt urządzenia jest zbyt wysoki, przynajmniej na nasze warunki, choć znajdą się na pewno chętni, aby je nabyć. Ja jeszcze długo nie zasilę tego grona.

Specjalnie nie rozpisywałem się nad opcjami / funkcjami urządzenia, bo artykułów tego typu jest multum i nie ma chyba sensu się powtarzać. Zapewne jeśli chcesz poznać opinie i parametry, poradzisz sobie. Gdyby mimo to był z tym kłopot, zajrzyj na oficjalną stronę iPhone X. Jest naprawdę fajnie wykonana i cóż.. zawiera marketingowy bełkot, ale dowiesz się też co oferuje to cudo.

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store