Hosting na zenbox.pl

Czyli jak można rozliczać się inaczej

W kwestii hostingu nie można zdziałać zbyt wiele.

Takie przeświadczenie panuje wśród wielu, ponieważ z której strony nie spojrzeć, to hosting jest w zasadzie jedynie miejscem, które wynajmujemy od usługodawcy, aby przechowywać pliki swojego serwisu www.

Jest to oczywiście określenie w bardzo dużym uproszczeniu, ponieważ usługodawcy oferują różne formy i dodatki, z których najpopularniejszym jest obsługa PHP, baz danych oraz innych rozwiązań i technologii, z których możemy korzystać podczas budowy i utrzymania swojego serwisu www.

Utarło się również, że w parze z hostingiem idą skrzynki e-mail utrzymywane w tej samej firmie jako część pakietu, choć mało kto z laików oczywiście zdaje sobie sprawę, że jest to odrębna usługa działająca na maszynie gdzie utrzymujemy serwis www lub odrębnych maszynach.

Hosting, o czym wspomniałem, to z założenia miejsce, a to jest limitowane. Podobnie jak w warunkach domowych, każdy z nas wie, że posiada dysk lub dyski o określonej pojemności i nie są one z gumy, więc należy nimi rozsądnie zarządzać.

Zenbox działa już od początku na innej zasadzie, oferując nieograniczone miejsce na potrzeby serwisu www, który będziemy prowadzić oraz nieograniczoną ilość skrzynek e-mail, z ograniczeniem do 5GB pojemności dla każdej z nich. Jakiś czas temu był to rozmiar 2GB, jednak wiadomo, że zarówno technologie oraz to jak z nich korzystamy idą do przodu, więc zostały one powiększone, aby sprostać wymaganiom klientów, a skrzynki e-mail choć to jedna z najstarszych usług internetu jaki znamy, mimo wielu podejść, które miały na celu uśmiercenie tej formy komunikacji, nadal mają się dobrze.

Skąd to miejsce?

Wcześniej wspomniałem i porównałem miejsce na serwerze do dysku komputera, z którego korzystamy w domu. Jest on ograniczony parametrami oraz zamontowanym dyskiem. Klastry serwerowe Zenbox są ustawicznie rozbudowywane, aby móc zapewnić to co zostało obiecane, a więc brak ograniczeń. Od strony klienta jest to bardzo wygodna opcja, ponieważ jednym z haseł jest “hosting bez zmartwień”, a nie ma większego niż brakujące miejsce, które blokuje nam rozwój.

I to jest ta różnica?

Nie. To jest jedynie element układanki, której najważniejszą składową jest forma rozliczania się. Nie ma więc ograniczenia miejsca, o którym wspomniałem wcześniej, a rozliczenie następuje na podstawie UU, czyli ilości unikalnych użytkowników.

Załóżmy, że stało się to pierwszego dnia miesiąca i system dokonał zliczenia. Osoba taka może wchodzić każdego kolejnego dnia miesiąca na łamy naszego serwisu, a mimo to pozostanie w statystykach jako jeden unikalny użytkownik. Zakładając oczywiście, że odwiedziny będą miały miejsce z tego samego numeru IP, czyli w uproszczeniu mówiąc z tego samego komputera działającego w tej samej sieci lub na tym samym łączu.

No i?

No i w ten sposób zakupując pakiet 5k, otrzymujesz limit 5000 UU, a więc licznik wskazuje Ci rzeczywistych odwiedzających, czyli tych najcenniejszych.

Płacisz więc za hosting w pakiecie zliczającym cenne dla Ciebie wizyty. Nie za miejsce, nie za ilość skrzynek w standardowym rozmiarze 5GB, ale za użytkowników. To coś innego prawda?

Ok, ale serwis rozwija się. Przekroczę pakiet i co wtedy?

Wtedy po pierwsze warto jest sobie pogratulować, ponieważ gdy serwis rozwija się, rośnie i tym samym wysyca limit zakupionego pakietu, znaczy to tylko tyle, że projekt odniósł sukces.

Gdy pakiet podstawowy jest na wyczerpaniu, system Zenbox wysyła Ci powiadomienie. Tutaj warto wspomnieć, że nie jest to sygnał, który musi wiązać się od razu z przejściem na pakiet wyższy i dodatkowymi wydatkami.

Dlaczego? Każdy z pakietów, które są w ofercie poza odnawialnym limitem miesięcznym czyli przy 5K — 5000 UU, przy 25K — 25.000 UU itd. posiada jednorazowy pakiet bezpieczeństwa o podwojonej wartości. Czy zakupując pakiet 5K, otrzymujesz 5000 UU odnawialnych każdego miesiąca oraz aż 10.000 UU, które wejdą w ruch gdy pakiet podstawowy w danym miesiącu ulegnie wyczerpaniu.

Takie rozwiązanie daje poczucie bezpieczeństwa i zapewnia działanie serwisu. Daje również czas na podjęcie decyzji, czy dany wzrost ilości UU (przyp. unikalnych użytkowników) jest to sytuacja jednostkowa, spowodowana np. niezwykle popularnym wpisem, czy też promocją w sklepie online, czy też jest to tendencja wzrostowa, którą obserwujemy i warto wtedy rozważyć przejście na pakiet wyższy.

Mam płacić podwójnie?

Nie. Nie płacisz podwójnie. Jeśli przykładowo zakupiony został pakiet 5K, który po sześciu miesiącach przestał wystarczać (co do dnia, aby uprościć przykład), dopłacasz wtedy jedynie różnicę między pakietem 5K, a 25K w okresie 6 pozostałych miesięcy. Proste prawda?
Bez haczyków i bez gwiazdek.

O co chodzi z tym obrazkiem?

Pomijając aspekt hostingowy, Zenbox to przede wszystkim pomoc dla użytkownika. Nie tylko pomoc stricte w kwestiach technicznych związanych z serwerem, co chcąc lub nie oferują inne firmy, ale pomoc ponad to. Doprowadzona często do granic możliwości, co pisząc z punktu widzenia kogoś kto zna ten temat od kuchni, cieszy.

Autentycznie, udzielenie komuś pomocy to nie tylko praca w supporcie, ale autentyczna radość wraz z klientem, który uzyskał pożądany efekt. Którego serwis działa nagle lepiej i sprawniej z czym nie mógł sobie poradzić.

To naprawdę fajne, że zgłosić można się w zasadzie z każdym pytaniem dotyczącym swojego serwisu i w znakomitej większości wypadków udzielona zostanie pomoc lub chociażby wskazówka jak sobie z daną kwestią poradzić. Oczywiście jest to również niekiedy dość cynicznie wykorzystywane, co uwierzcie, widać. Mimo to korzystając z Zenbox, masz świadomość, że nie jesteś sam.

ad. Artykuł nie jest sponsorowany czy napisany na zlecenie. Chciałem w skrócie, ponieważ napisać można wiele więcej, przedstawić Zenbox.


Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store