Google Translate Community

Używaj tłumacza Google i ulepszaj go.

Image for post
Image for post

Google Tranlsate jest usługą, która pomaga w wielu sytuacjach. Od pojedyńczych wyrazów, wyrażeń czy zdań, po pomoc w przetłumaczeniu niemal całych dokumentów na inny język, którego nie znamy lub z którym czujemy się niepewnie.

Oczywiście narzędzie to służyć może pomocą również osobom, które znają język dość dobrze, jednak.. niekiedy pewne wyrażenie potrafi uciec z głowy. U mnie tego typu sytuacje są nagminne niestety, choć plusem jest, że gdy korzystam z translatora, sugeruje mi on dodatkowo kilka innych określeń bliskoznacznych, których niekiedy nie znałem. Mamy więc element procesu uczenia się z narzędziem, które pomaga.

Formy tłumaczeń

  • w aplikacji mobilnej poleceniem głosowym (dyktując)
  • w wypadku np. języka chińskiego, wprowadzając ręcznie pisane znaki

Coś jeszcze, coś mobilnego

Image for post
Image for post

Nie musisz być biernym użytkownikiem

Po wybraniu języka lub języków, z których tłumaczeniem możesz pomóc, wybierasz opcję czy chcesz tłumaczyć konkretne wyrażenia czy sprawdzać już gotowe tłumaczenia pod kątem ich jakości.

Całość utrzymana jest w formie grywalizacji. Co kilkanaście lub kilkadziesiąt tłumaczeń, otrzymujesz dodatkowe punkty i poziomy.

Image for post
Image for post

W ten prosty sposób, który pozwoli Ci spożytkować wolne chwile, możesz pomóc innym oraz sobie, aby uzyskiwać coraz lepsze, przede wszystkim bardziej celne i dopasowane do kontekstu wyniki tłumaczeń.

Image for post
Image for post

Myślę, że porównanie do programu Local Guide na Mapach Google, czy Map Maker o którym niebawem jest odpowiednie. Tworzy się społeczność i wspólny cel. Lepsze mapy, łatwiejsze odnajdywanie ciekawych miejsc czy wreszcie.. lepsze tłumaczenia w na chwile obecną 103 językach.

Dodatkowe informacje znajdziesz również w artykule pomocy:
https://support.google.com/translate/answer/2534530

Image for post
Image for post

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store