Google Now — tapety

Kolekcja tapet, która będzie rozwijana do użycia na ekranach Waszych monitorów :)

Tapety podzielone wg. autorów i źródeł. Mimo iż powinno to być jasne, wpis ten nie uzurpuje praw autorskich do publikowanych grafik.

Brent Couchman

https://www.flickr.com/photos/brentcouchman/

kliknij, aby powiększyć i pobrać pełnowymiarową grafikę

Google Now original wallpapers

kliknij, aby powiększyć i pobrać pełnowymiarową grafikę

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store