Google Maps — Smarty Pins

Gra opierająca się na Google Maps, z pomocą której sprawdzisz swoją wiedzę.

Image for post
Image for post

W ramach kolejnego artykułu z cyklu mało znanych, zupełnie nieznanych, nowych produktów i ciekawostek ze stajni Google, dziś chcę Wam zaprezentować Smarty Pins.

Co to jest?

Smarty Pins to gra, która polega na tym, że zadawane jest na jednej z kolorowych karteczek pytanie, na które odpowiedzią jest zamieszczenie pinezki na mapie w odpowiednim miejscu. Im dalej od miejsca, które jest poprawną odpowiedzią zamieścimy pinezkę, tym więcej kilometrów stracimy z puli 1609, które zyskujemy na starcie, czyli w przeliczeniu tysiąca mil.

Warto wspomnieć, że gra wcale nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać. Pytania zadawane są po angielsku i dotyczą często historii, która nam niekoniecznie musi być znana. W tym miejscu możemy posiłkować się oczywiście wyszukiwarką, co moim zdaniem nie jest do końca oszukiwaniem, ponieważ pozwala nam się.. uczyć. Tak po prostu. Dowiadujemy się nowych rzeczy i przy okazji bawimy.

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store