Google drive deduplikuje

Jeśli wgrasz plik o tej samej nazwie, poprzedni stanie się wersją nowego.

Za wikipedią:

Deduplikacja — eliminowanie powtarzających się części w zbiorze danych. Jest to proces stosowany przy okazji tworzenia kopii zapasowych danych (tzw. backup). Celem procesu deduplikacji jest ograniczanie ilości miejsca potrzebnego do przechowywania kopii zapasowych.

Krótko mówiąc wgrywając plik o nazwie identycznej do tego, który już znajduje się na naszym wirtualnym dysku, pojawi się opcja.. deduplikacja, a więc utworzenie wersji danego pliku, co jest szczególnie cenne w wypadku dokumentów lub wybór, aby utworzyć nową instancję pliku.

Planowane uruchomienie opcji ma nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Rollout (czyli uwidocznienie tej opcji po jej aktywacji) może potrwać dodatkowe 3 dni.


Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store