Google Bookmark Manager

Rozszerzenie Chrome, które ułatwi zarządzanie zakładkami

Image for post
Image for post

Zarządzanie zakładkami jest ważnym elementem osób, które “żyją w przeglądarce”, jak ja czy każdego kto nawet okazjonalnie przegląda internet. Dodajemy do ulubionych, oznaczamy pewne serwisy lub artykuły aby szybciej móc do nich wrócić itd.

Image for post
Image for post
źródło: http://www.yale.edu/pclt/WINWORLD/MOSAIC.HTM

Ta opcja istnieje w przeglądarkach WWW od niemal zawsze. Już jedna z pierwszych graficznych przeglądarek — Mosaic, posiadała opcję Hotlists, która nie była niczym innym jak listą zakładek do ulubionych serwisów www, choć tych w okolicach roku ’93 nie było jeszcze aż tak wiele.

Wracając jednak do teraźniejszości, radzimy sobie na różne sposoby z zarządzaniem listą ulubionych serwisów, zarządzaniem nimi itd. Warto tutaj wspomnieć, że znam wiele osób, które przy serwisach, które odwiedzane są bardzo często, niemal codziennie, zamiast dodawać je do ulubionych, bazują na inteligentnym uzupełnianiu (formalnie to jest to wyszukiwanie z propozycjami na żywo) adresów, tak więc wpisując np. “onet” pasek adresowy przeglądarki proponuje nam już główną stronę onetu.

Niemniej nie zawsze jest to najlepsza opcja i czasami po prostu chce się coś zostawić na później.

Systemy zarządzania zakładkami, co możecie wybadać na zrzucie ekranu, który wkleiłem nieco wyżej nie zmieniły się jednak niemal od samego początku. W dalszym ciągu jest to lista, która przy niewielkiej ilości jest wygodna, pozwala na podział na kategorie itd. jednak gdy na liście naszych ulubionych czy też oznaczonych do zapamiętania serwisów znajduje się ich już setka lub kilkaset, odnalezienie czegokolwiek zaczyna graniczyć z cudem i w moim wypadku historia ma finał w tym, ze zamiast przekopywać się przez mało intuicyjną listę z linkami i opisami, mając do dyspozycji często dość mocno upośledzoną opcję wyszukiwania, mimo wiedzy, że “przecież gdzieś to tam dodawałem”.. daję spokój.

Dochodzimy w tym momencie do klu, a więc opcji rozszerzeń wtyczki Chrome (tak, wiem, inne przeglądarki również można w ten sposób rozbudować). Google jakiś czas temu opublikował dodatek mówiący wszystko — Bookmark Manager (link poniżej).

Rozszerzenie pozwala na nieco przemodelowane zarządzanie dodanymi do zakładek serwisów www, zachowując przy tym elementy tradycji, aby jak sądzę nie czuć się obco. Poza tym, skoro obecna forma była i jest dostępna od tak wielu lat, znaczy to, że na pewnym poziomie się sprawdza.

Mamy do dyspozycji tradycyjny układ z listą kategorii po lewej i kafelkami zawierającymi miniatury lub listą serwisów www (zależnie od wyboru) po prawej. Różnicą jest jednak forma działania i wbudowana opcja wyszukiwania, która obejmuje wspomniane wcześniej i znane z wyszukiwania serwisów www, podpowiedzi. Biorąc pod uwagę, że wtyczka działa lokalnie, reakcja i cały proces odbywa się bardzo sprawnie, podobnie jak przeciąganie poszczególnych zakładek do innych kategorii / folderów. Tutaj dodatkowo mamy do dyspozycji opcje cofnięcia swojego działania znaną chociażby z Inbox.

Dodawanie do listy również stało się przyjemniejsze. Klikając gwiazdkę, która pojawi się po prawej stronie paska adresu przeglądarki (przyp. w wypadku Chrome pole to nazywamy Omnibox), mamy od razu podgląd jaka miniaturka zostanie wygenerowana, jaki opis życzymy sobie zastosować i do jakiej kategorii delikwenta przypisać czy jeśli kliknęliśmy gwiazdkę omyłkowo, od razu poprawić się i usunąć zakładkę.

Image for post
Image for post
tak, tam po prawej to slither.io ;)

Krótko mówiąc, jest łatwo, szybko, intuicyjnie i miło. Tym przydługim wpisem więc, zawierającym szczyptę historii, polecam użytkownikom Chrome skorzystanie z tej wtyczki.

Image for post
Image for post

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store