G Suite — zamiast Google Apps

Zmiana nazwy usług dla firm i instytucji

Dosłownie przed chwilą do użytkowników usługi Google Apps, określanej również jako Google Apps for Work, trafił mail informujący o zmianie nazwy na G Suite.

Na Youtube pojawił się filmik promujący w zasadzie to co można było już wykonywać i nad czym pracować korzystając z pakietu od bardzo dawna, a więc pracę współdzieloną na dokumentach, konta e-mail we własnej domenie choć oparte w działaniu o Gmail itd. Niestety filmik ten zawiera link, który prowadzi do strony 404. Wystarczy jednak, że klikniecie na wytłuszczony link powyżej, aby przejść gdzie trzeba.

Nie mówię przy tym, że poza własną domeną nie ma żadnych różnic, ponieważ są te niosące z sobą opcje zarządzania kontem tego typu oraz preinstalowanie z pomocą Marketplace dla całej swojej sieci dodatkowych aplikacji czy jak kto woli rozszerzeń dodających funkcjonalności dla poszczególnych produktów, autorstwa firm trzecich. Dla ciekawych, którzy nie mieli okazji zajrzeć od kuchni do panelu poniższy zrzut ekranu.

To napisawszy, jak na razie poza nazwą nic nie uległo znaczącym zmianom. Promowany jest nacisk na współdziałanie poszczególnych produktów, z czego jednak korzystać może każdy z nas posiadając standardowe konto Google / Gmail.


Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store