Darmowe zdjęcia — Stock

Nie musisz wydawać majątku na dobre zdjęcia stockowe

Image for post
Image for post
tak, to jest tzw. cebula, czyli szukanie metod oszczędności :)

Nie ważne czy publikujesz na swoim blogu, czy przygotowujesz prezentację. mawia się, że dobre zdjęcie jest warte tysiąca słów i muszę się z tym zgodzić. Jesteśmy tak zaprogramowani, ze obrazy oddziaływują na nas najmocniej.

Zdjęcie warte tysiąca słów

To co czytamy działa na naszą wyobraźnię i tutaj warto mieć zawsze na uwadze, że gdy piszemy do kogoś coś czy to w postaci maila czy też wiadomości w komunikatorze czy SMS, to ton wypowiedzi nie jest do końca zależny od nas, a od czytelnika. Pisząc coś możemy mieć na myśli żartobliwy ton, który czytelnik odbierze jako atak. Jednak wracając do tematu zdjęć.

Wielu z Was wie, że są płatne bazy zdjęć jak chociażby shutterstock. Często jednak, jak ja, wychodzimy z założenia, że przecież nie będę dokonywać zakupu licencji tylko po to (lub aż po to), aby zobrazować nim wpis na moim blogu, który nie oszukujmy się, do najpopularniejszych nie należy.

Nie chcę wydawać na licencję — co wtedy?

Na szczęście nie tylko ze mnie i z Ciebie jest tzw. cebulka, która szuka oszczędności i są ludzie, którzy stworzyli serwisy oferujące bezpłatnie zdjęcia, które można użyć. Często bardzo dobre.

Poniżej przedstawiam Wam listę.

1. http://deathtothestockphoto.com

Image for post
Image for post

Allie i David stworzyli serwis w 2014 roku i tak to się zaczęło. Nazwa jest dość szumna, ilość materiałów można uznać za wystarczającą. Dodatkowym atutem jest fakt, że możemy znaleźć tutaj paczki wraz z materiałami video. To nie trafia się zbyt często.

2. https://www.pexels.com

Image for post
Image for post

Pexels to klasa sama w sobie można powiedzieć. Ilość materiałów jest naprawdę imponująca, a gdy nie możemy odnaleźć właściwej fotografii, sugerują shutterstocka, co dla jednych będzie zalatywać komercją, dla innych będzie ciekawym i przydatnym uzupełnieniem funkcjonalności serwisu.

3. http://littlevisuals.co

Image for post
Image for post

Serwis Little Visuals przyjmuje nieco odmienną co nie znaczy, że złą strategię. Zapisujesz się tutaj na listę mailingową i co tydzień, z reguły w czwartki, otrzymujesz paczkę .zip do pobrania.

4. http://www.lifeofpix.com

Image for post
Image for post

Serwis oferuje wysokiej jakości zdjęcia jako public domain. Projekt powstał za sprawą agencji Leroy w porozumieniu z fotografami z nią współpracującymi. Ilość zdjęć w porównaniu do Pexels wydaje się być znacznie uboższa.

5. https://stocksnap.io

Image for post
Image for post

Z założenia serwis jest podobny do Pexels (tak, wiem, że promuję i wspominam, ale naprawdę lubię korzystać z tego serwisu). StockSnap chwali się, że zawiera jedną z największych baz darmowych zdjęć i kto wie, może coś w tym jest.

6. https://unsplash.com

Image for post
Image for post

Unsplash to kolejna dość popularna pozycja, której nie wolno pominąć w tego typu zestawieniu. Katalog zawiera pokaźną ilość zdjęć, gdzie z reguły minimalnie dodawane jest jedno zdjęcie dziennie.

7. https://picjumbo.com

Image for post
Image for post

PicJumbo dawniej było niewielkim serwisem, teraz rozwinęło się i pretenduje do jednego z największych serwisów tego typu. Jest jednak kilka elementów, które wprost narzucają komercyjne podejście, co nie każdemu może się spodobać. mimo wszystko, mamy w dalszym ciągu bazę darmowych fotografii.

Na tym zakończę obecne zestawienie. Nie znaczy to, że nie pojawi się w przyszłości kolejne tego typu. Sądzę jednak i mam taką nadzieję, że okaże się pomocne wielu z Was.

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store