Customer Service — społecznościowo

Jakie możliwości dają sieci społecznościowe w kwestii wsparcia i jak nie zaliczyć wtopy.

Kanały społecznościowe prowadzone przez firmy do niedawna obejmowały jedynie aspekt marketingowy, jednak warto jest rozważyć odejście od tego schematu i zapewnienie nie tylko treści czysto reklamowych, ale również wsparcia oraz po prostu swobodnego kontaktu z naszymi klientami i nie tylko.

Badania wykazują, że klienci, którzy mają kontakt z firmą za pośrednictwem tego typu kanałów są w stanie wydać do 30% więcej.

Czego oczekuje klient?

Konsekwentne działanie

Wpływ dobrego wsparcia

Klienci dzielą się swoimi doświadczeniami

Co możesz zyskać?

Satysfakcja

Promocja


Spodobało Ci się lub przydało to co przeczytałeś / przeczytałaś? Daj serducho i podziel się linkiem. Zmotywujesz do kolejnych wpisów :)

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store