Czym jest Internet?

Internet to sieć komputerowa

Image for post
Image for post

Zapoczątkowany w 1969 roku w USA Internet to dziś sieć, która łączy z sobą miliony, a w zasadzie miliardy urządzeń. Pisze o urządzeniach, ponieważ przyjęło się mówić, że sieć łączy komputery, jednak dziś nie tylko stacjonarne maszyny czy laptopy są częścią sieci, ale również inne urządzenia. Od telefonów komórkowych i tabletów, po telewizory, zegarki, samochody czy lodówki. Stąd też wzięło się powiedzenie, że dziś mamy do czynienia z Internet of Things.

Internet to nie sieć Web

Internet można określić jako część sprzętowa gdzie mamy połączone z sobą maszyny, tak więc idąc porównaniami, jest to sieć dróg, która łączy z sobą punkty A i B, tyle, że w tym wypadku zamiast dróg mamy kable, którymi przesyłane są informacje.

Klient i serwer

Klientem można również określić wiele aplikacji np.

  • przeglądarkę www (chrome, firefox, internet explorer, edge, opera)
  • aplikacja poczty e-mail (outlook, thunderbird, apple mail)
  • komunikator (facebook messenger, hangouts, whatsapp)

Serwerem można więc określić komputer, który jest podłączony do sieci Internet i spełnia zadanie dostarczania treści.

Klientem z kolei określamy urządzenie, które pobiera te treści i nam je prezentuje w postaci stron www w przeglądarce czy wiadomości e-mail.
To oczywiście tylko przykłady.

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store