Co to jest… hosting

Dowiedz się, aby nie mylić pojęć i nie dokonać złego wyboru

Image for post
Image for post

…z cyklu - rozmowy przy piwie.

Po co mi hosting?

Hosting to nie serwer

Image for post
Image for post

No dobrze, to mam kupić miejsce na dysku?

Już mówię w czym rzecz.

W wypadku hostingu mamy do czynienia z dokładnie tą samą sytuacją. Szukaj profesjonalisty, a nie Janusza.

Kiedy już wybierzesz, zapoznaj się z ofertą. Proszę!

Image for post
Image for post

Nie bądź “Andrzejem”

Prowadzisz biznes, licz się z kosztami

Technologie i możliwości

Po co o tym wszystkim piszę?

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store