Airdroid

Odbieraj i wysyłaj sms’y, dzwoń i zarządzaj telefonem z pulpitu komputera.

Image for post
Image for post

Aplikacja Airdroid odkąd ją odkryłem stała się obowiązkowym punktem do instalacji na jakimkolwiek urządzeniu z Androidem, z którym miałem do czynienia.

Przede wszystkim obecnie gdy większość z nas posiada plany bez ograniczeń w ilości wiadomości, które wysyłamy i rozmów, które przeprowadzamy, SMS stał się szybką formą komunikacji, którą opóźnia jedynie i denerwuje jednocześnie proces wprowadzania treści.

Gdy mamy dzień pracy, trudno jest monitorować czy nie dotarła do nas jakaś wiadomość, tym trudniej sięgnąć po telefon i odpisać. Aplikacja Airdroid eliminuje ten problem całkowicie. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, aby zyskać dostęp nie tylko do krótkich wiadomości tekstowych z możliwością szybkiej odpowiedzi wprost z klawiatury komputera. Airdroid jednak nie tylko sms’ami stoi.

Image for post
Image for post

Aplikacja pozwala na zarządzanie plikami oraz zainstalowanymi na telefonie aplikacjami. możemy zdalnie uruchomić kamerę i zrobić zdjęcie czy w wypadku niektórych modeli zalogować się zdalnie na swoim telefonie widząc w okienku to co znajduje się na jego ekranie.

Image for post
Image for post

Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store