Airdroid

Odbieraj i wysyłaj sms’y, dzwoń i zarządzaj telefonem z pulpitu komputera.

Aplikacja Airdroid odkąd ją odkryłem stała się obowiązkowym punktem do instalacji na jakimkolwiek urządzeniu z Androidem, z którym miałem do czynienia.

Przede wszystkim obecnie gdy większość z nas posiada plany bez ograniczeń w ilości wiadomości, które wysyłamy i rozmów, które przeprowadzamy, SMS stał się szybką formą komunikacji, którą opóźnia jedynie i denerwuje jednocześnie proces wprowadzania treści.

Gdy mamy dzień pracy, trudno jest monitorować czy nie dotarła do nas jakaś wiadomość, tym trudniej sięgnąć po telefon i odpisać. Aplikacja Airdroid eliminuje ten problem całkowicie. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, aby zyskać dostęp nie tylko do krótkich wiadomości tekstowych z możliwością szybkiej odpowiedzi wprost z klawiatury komputera. Airdroid jednak nie tylko sms’ami stoi.

Aplikacja pozwala na zarządzanie plikami oraz zainstalowanymi na telefonie aplikacjami. możemy zdalnie uruchomić kamerę i zrobić zdjęcie czy w wypadku niektórych modeli zalogować się zdalnie na swoim telefonie widząc w okienku to co znajduje się na jego ekranie.


Hiki Bloguje

Na temat i bez tematu, gdy zachce się coś napisać… oj tam…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store